Naissances — births

1947 – JOHN HOLT

1950 – BONNIE POINTER

1957 – PETER MURPHY

1957 – MICHAËL ROSE (BLACK UHURU)

1959 – RICHIE SAMBORA (BON JOVI)

1960 – SUZANNE VEGA

1967 – DAVID FORTMAN (UGLY KID JOE)

1975 – RICK MC MURRAY (ASH)

1975 – LIL’ KIM

1983 – MARIE SERNEHOLT